top of page

 מאגר מידע לפרטי התקשרות של יצרנים ומחלקים פרטיים

כחלק מלקחי ההתמודדות עם משבר הקורונה במשק החשמל, מקימה רשות החשמל מאגר מידע שיכלול פרטי התקשרות של יצרנים (לרבות יזמים בהליכי הקמה של מתקני ייצור) ומחלקים פרטיים במשק החשמל.


המאגר הוקם על מנת לשפר את הערכות ותפקוד המשק במצבי חרום. יובהר כי בכדי לסייע בהתנהלותו ותפקודו של משק החשמל בעתות חרום, עשוי המידע שבמאגר להיות מועבר לשימוש משרד האנרגיה וכן לחח"י / חנ"מ בכובעם כרשות הייעודית לכח. מילוי הפרטים הוא בבחינת רשות בלבד אך קיימת חשיבות להירתמות רחבה של השחקנים השונים על מנת לשפר את ההתנהלות מולם בעתות חרום, הן לטובת כלל המשק והן לטובת השחקנים עצמם.
40 צפיות

Σχόλια


bottom of page