top of page

פניה מרשות החשמל למחלקים ההיסטוריים

לכבוד

מחלק חשמל בקיבוץ ______

לצורך הכנת דו"ח עמידה ביעדי אנרגיה מתחדשת, מנהלת רשות החשמל מעקב בין היתר לצורכי משרד האנרגיה ושרת האנרגיה לגבי היקף מתקני ייצור באנרגיה מתחדשת המחוברים לרשת החשמל ופעילים מסחרית.

בכלל השחקנים במשק החשמל מצויים מחלקי החשמל הפרטיים והבדיקה הפרטנית הנדרשת היא לגבי מתקני PV מותקנים ומחוברים/יחוברו לרשת המחלק עד סוף שנת 2021 (לרבות בבתים פרטיים) ובקשות חיבור מתקנים שנדחו ובאיזה הספק.

נודה לכם על העברת המידע באשר למתקנים הקיימים בשטחי חלוקה בקיבוץ לצורך מילוי הפרטים כאמור בקובץ האקסל המצ"ב.

יש למלא את הטבלה על פי המידע המדויק ככל וקיים, אולם ככל ואין נתונים מדויקים יש לתת הערכה (ולציין זאת בעמודת הערות) היות והרשות מעוניינת לקבל תמונה כללית.

בברכה,

טל עמיאל

סטודנטית אגף רישוי

טלפון: 02-6217111

פנייה מרשות החשמל- מידע לגבי מתקני פיוי בקיבוצים
.xlsx
הורידו את XLSX • 10KB

143 צפיות

Comments


bottom of page