top of page

שימוע:התאמות באסדרות במקטע הייצור בעקבות עדכון מקבצי שעות הביקוש

לאור ההחלטה על שינוי מבנה תעריף החשמל והפגיעה הצפויה באסדרות צרכנים המתבססות על צריכה עצמית מציעה רשות החשמל התאמות שונות לאסדרות אלו.

כבר בהחלטה ממרץ 2022 אפשרה רשות החשמל לעבור מאסדרת מונה נטו לאסדרה התעריפית שבתוקף.

בשימוע זה יש שתי תוספות:

א. הארכת האפשרות למעבר עד דצמבר 2023 (ולא דצמבר 2022 כמו בהחלטה המקורית)

ב. קביעת תעריף הגנה משלים לצרכנים שיבחרו להישאר באסדרת מונה נטו. התעריף המשלים יקבע בהתאם לשנת ההתקנה כמפורט בטבלה למטהשימוע התאמות באסדרות במקטע הייצור יולי 2022
.pdf
הורידו את PDF • 1.64MB
Files_Shimuah_tarrit_metuknan_moneto
.xlsx
הורידו את XLSX • 11KB


Comments


bottom of page