top of page

11.11.19 – הזמנות להציע הצעות לשני הליכים תחרותיים

  1. בהליך מספר 2 לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית למיתקנים לא קרקעיים שיחוברו למתח גבוה ונמוך

  2. בהליך מספר 4 לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במיתקנים שיחוברו למתח גבוה ונמוך

שימו לב:

ביום שלישי הבא, 12.11.2019, עורכת רשות החשמל הליכים תחרותיים להקצאת מכסות למתקני ייצור חשמל סולאריים.

מדובר בשני הליכים מקבילים שינוהלו במועד אחד.

מקום הגשת המעטפות משרדי רשות החשמל בבניין ג'נרי 2, רח' בנק ישראל 7 בירושלים. הכנסתן לתיבה אצל נציג הרשות בקומת הכניסה של הבניין.

השעות להגשת המעטפות הן 16:00-09:00 בלבד.

הסבר בדבר ההליך:

  1. המגיש יגיע לבניין ובעמדת הלובי תהיה עמדה של רשות החשמל – יש להגיע עם תעודה מזהה.

  2. המגיש יפנה אל נציג הרשות לסימון המעטפה ותיעוד ההליך.

  3. המגיש ישלשל את המעטפה, בנוכחות נציג הרשות, אל תיבה ייעודית, שתועמד לצורך כך.

  4. המגיש יקבל לידו אישור "התקבל", חתום בידי נציג הרשות שליווה את הליך ההגשה.

תותר הגשה של מגיש אחד בכל פעם.

לא תותר נוכחות של מגישים בבניין לאחר השמת המעטפה בתיבה.​

צפייה 1

コメント


bottom of page