5.1.19 – החלטה עדכון גודל מתקן ומועד פקיעת תעריף להסדרת PV בגודל קטן

צפייה 1