top of page

8.4.19 – שימוע – תחולה להחלטת אגירה שאובה מס' 2

הצעת החלטה לשימוע מישיבה 556 מיום 1.4.2019

תחולה להחלטת אגירה שאובה מס' 2 (1107)  מישיבה 505 מיום 12.12.2016

בתוקף סמכותה על פי חוק משק החשמל התשנ"ו – 1996 מפרסמת בזאת להתייחסות ציבורית  )שימוע(  בנושא שבנדון.

אם וככל שרצונכם להשמיע את עמדתכם ביחס לנושא, הנכם מתבקשים להעביר התייחסותכם

בכתב לרשות לא יאוחר מיום  1.5.2019   בשעה 12:00.

את ההתייחסות יש להגיש לב' אסנת מרום (פקס 02-6217122 טלפון 02-6217111 שלוחה 109)

או למייל  osnat@pua.gov.il.

על מגיש ההתייחסות לוודא אישור קבלת ההתייחסות מגב' אסנת מרום.

הרשות רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לבקש הבהרות ו/או לאפשר השלמת טיעונים בעל פה.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עניין ושאלה.

צפייה 1

Comments


bottom of page