top of page

מחלקי חשמל

ביום 11/8/2009 פרסמה הרשות לשירותים ציבוריים בתחום חשמל את החלטה 272 – "מתווה להסדרה חוקית של מחלקי חשמל היסטוריים"

מחלק חשמל היסטורי הינו מי שעונה על הקריטריונים שלהלן:

  • גוף בעל זכויות במקרקעין המשמש לו מקום פעילות.

  • בעל זכויות בתשתיות חלוקת החשמל לחבריו.

  • מבצע ללא רישיונות חלוקת חשמל לצרכנים ביתיים בעלי מונים אישיים בשטח החלוקה שלו.

 

על פי הגדרה זו קיבוץ מוגדר כמחלק חשמל היסטורי ועל כן הוא נדרש להסדיר חוקית את פעילות חלוקת החשמל. כל הקיבוצים נדרשים להסדיר את מעמדם החוקי בתחום חלוקת החשמל בלוח זמנים קבוע ומוגדר.

לינקים שימושיים

שלבי תהליך הרישוי:

אייקון רשת חלוקת חשמל

על הקיבוץ לעמוד ב- 3 קריטריונים:

  • גוף בעל זכויות במקרקעין המשמש לו מקום פעילות.

  • בעל זכויות בתשתיות חלוקת החשמל לחבריו.

  • מבצע ללא רישיונות חלוקת חשמל לצרכנים ביתיים בעלי מונים אישיים בשטח החלוקה שלו.


קריטריונים אלה מגדירים אותו כמחלק חשמל היסטורי ועל כן הוא נדרש להסדיר חוקית את פעילות חלוקת החשמלולהכנס למתווה באמצעות הכנת תיקים לבקשות לחלוקה והספקת חשמל.

רשות החשמל לאחר בדיקת התיקים מאשרת לקיבוץ את כניסתו למתווה ועמידה מרגע זה ואילך בלו"ז קבוע ומוגדר מראש, מאידך מקבל הקיבוץ תעריף מכירה מרוכזת במ"ג הנמוך בצורה משמעותית מהמחיר אותו הוא משלם היום.

לאחר קבלת אישור הכניסה למתווה מרשות החשמל, על הקיבוץ לפעול להקמת חברה בע"מ תוך 6 חודשים.

הפעלת החברה כוללת מספר שלבים בניהם קטלוג צרכני החברה, אפיון הסכם שירותים ביטוחים ועוד.

תהליך שמשכו 8 חודשים המכיל מיפוי כל רשת החשמל מנקודת החיבור של חח"י ועד לחיבורים לבתים כולל פירוט מדוקדק על כל קו (חתכים, סוג הקו, מנתקים וכו..) ואיתור עומק תשתיות תת קרקעיות.

תהליך הנמשך 3 חודשים. העברת כל החומר שנכתב בשלב הסקר על גבי מפות והעברתו לטבלאות המנתחות האם תשתית עומדת או לא עומדת בחוק החשמל.

שלב 1 - כניסה למתווה

שלב 2 - הקמת חברה

שלב 3 - סקר רכש החשמל

שלב 4 - כתב כמויות

תהליך הנמשך 4 חודשים. הכנת תיק מלא לרשות החשמל לפני קבלת רישיון קבע, אך הפעם כל החומרים הם מעיני חברת החלוקה ולא הקיבוץ כפי שנעשה בשלב כניסה למתווה.

תהליך הנמשך 4 חודשים במקביל לרישיון הקבע בו מנתחים את הטבלאות של שלב כתב הכמויות שהגדרנו כ"לא עומדות בחוק החשמל". בנוסף בודקים האם יש בשטח המחלק שינויים בכמות הצרכנים או בצריכה המצריכים שינויים מהותיים ברשת החשמל, שיפורי איבודים ושיפורי גבייה. את כל אלה פורשים לתוכנית השקעות על פני 5 שנים.

שלב 5 - רישיון קבע ותכנית רב שנתית

רשת החשמל בעשרות קיבוצים שודרגה והותאמה לחוק החשמל וצרכי הקיבוץ

שבעה קיבוצים קיבלו רישיון קבע- כולם לוו ע"י מעגן פרויקטים

מתווה המחלקים שהובל על ידי מעגן פרויקטים הביא לפיתוח חסר תקדים במשק החשמל הקיבוצי והארצי

למעלה מ120 קיבוצים לוו על ידי מעגן פרויקטים בתהליך הכניסה למתווה

Anchor 1
bottom of page