top of page

יעוץ להקמת מערכות סולריות

אנו מלווים תהליכי הקמת מערכות סולאריות כחברה מייעצת בכל שלבי התהליך:
1. מבצעים בדיקות כדאיות והחזר על ההשקעה 2. מעריכים גודל מערכת אופטימלי לכל גג 3. מציגים נתוני ניתוח כלכלי ואופטימיזציה 4. מלווים בתהליך בחירת ספק. 5.מלווים ומבצעים בקרה על תהליך הרישוי והקמת המערכת.

יעדים מתחדשות

הקמת מתקנים סולאריים

מדינת ישראל היא מדינה שטופת שמש וככזו האנרגיה המתחדשת הזמינה ביותר היא אנרגיה סולארית

יעדי הממשלה כפי שנקבעו באוקטובר 2020 מכוונים ל 30% מייצור החשמל בישראל באנרגיות מתחדשות עד ל2030.

רק בשנת 2023 הגיע ייצור החשמל ל 6% אנרגיות מתחדשות מכלל הייצור מה שהיה היעד לשנת 2020 .

כחלק מקידום היעדים קובעת רשות החשמל מעת לעת הסדרות שונות שנועדו לעודד את הקמת מתקנים סולארים

אנו מלווים בעלי נכסים בגדלים שונים המעוניינים לקחת חלק במהפיכת האנרגיה הירוקה תוך הקפדה על ניהול תהליך נכון בכדי למקסם את הפונציאל והקמת המתקן האיכותי ביותר והכלכלי ביותר.

מוזמנים ליצור אותנו קשר ולשמוע איך השמש יכולה לייצר לכם השקעה חכמה 

שלבים:

אייקון סולארי
 • גודל חיבורי החשמל

 • מצב תשתיות החשמל

 • מצב וסוג הגג המיועד

 • שטח גג אפקטיבי לטובת הקמת המערכת

 • פוטנציאל גודל המערכת

 • ניתוח הנתונים שהתקבלו בסקר ההתכנות וקביעת פוטנציאל הפרויקט

 • הכנת תכנית עסקית תוך השוואת חלופות מסחריות ומבנים עסקיים אפשריים

 • ניתוח והצגה של החלופות העסקיות למימוש הפרויקט

טיפול מול כל הגורמים הרלוונטיים לקבלת כל האישורים הנדרשים לטובת קיום הפרויקט.

 • הכנת הזמנה להצעת הצעות ושליחתה לספקי הקמה, שבמסגרתה מוגדרים התנאים המסחריים והטכניים להגשת ההצעות.

 • איסוף וניתוח מדוקדק של ההצעות הן מבחינה פיננסית והן מבחינה טכנית

 • זימון ספקי ההקמה הרלוונטיים עבור ''יום ספקים'' שבו הספקים מציגים את עצמם

 • בחירת ספק זוכה

 • ליווי בשלב המשא ומתן בין הצדדים לגביי התנאים המקצועיים, המסחריים והרגולטורים

 • ליווי בהכנת הסכם ההתקשרות בין הצדדים

 • בחינת התכנון המפורט והמפרטים הטכניים הסופיים, לרבות עמידתם והתאמתם לדרישות הפרויקט

 • ליווי שלב הקמת המתקן תוך הקפדה על עמידה בהתחייבות הקבלן בהתאם להסכם בין הצדדים

 • בדיקת Off grid ו On grid

שלב 1 - סקר התכנות מקצועי בשטח ע''י מומחה טכני סולארי הכולל:

שלב 2 - תכנית עסקית:

שלב 3 - רישוי:

שלב 4 - בחירת קבלן / שותף:

שלב 5 - הסכמים:

שלב 6 - התקנת המערכת:

בדיקת ביצועי המערכת בהתבסס על דוחות הניטור​

שלב 7 - בדיקות:

השוואת הצעות יכולה לייצר ערך של מליוני שקלים לאורך חיי המערכת

יעדי הממשלה מכוונים ל30% ייצור סולארי מסך האנרגיה בישראל עד שנת 2030

הקמת מערכת סולארית שמפיקה 100 קוט"ש בדרך כלל נמשכת מספר חודשים

גגות ביתיים מסחריים ותעשייתיים עשויים לייצר תזרים מובטח ארוך שנים

Anchor 1
bottom of page