top of page
פרוקיטים סולאריים - מעגן פרויקטים - מבט

רכש חשמל

מתווה מחלקים ההיסטוריים ומעמד משק החשמל הקיבוצי מאפשר תהליך של רכש חשמל עצמאי תוך בדיקת חלופות של ספקי החשמל.

%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%A0%

אנו נוטלים חלק בסחר זה בתחום החשמל המוזל על מנת להוזיל עבור לקוחותינו את עלות האנרגיה הכוללת

מעגן פרויקטים פועלת במרץ בתחום הרגולציה על מנת להבטיח מעמד וזכויות חברות החלוקה והקיבוצים בכללם בתחום סחר החשמל ורואה בכך נדבך חשוב בפעילותה.

bottom of page