top of page

עדכון רגולציה- מערכות סולאריות על חממות


כחלק מעמידה ביעדי הממשלה ליצור חשמל באנרגיות מתחדשות - %30 עד שנת 2030 ,אישרה הממשלה ביום 2021.08.07 ,את תיקון מספר 2 לתמ''א 10/ד/10 .התיקון מאפשר הקמת מתקנים סולאריים במתווה ''דו-שימוש'' בהליך מהיר של היתר בניה וללא צורך בשינוי בתב''ע. בין המסלולים החדשים, נקבע כי ניתן להקים מערכות סולאריות על חממות. משרד החקלאות ופיתוח הכפר הוציאו מסמך אשר מגדיר את התנאים לקבלת אישור מצדם להקמת מתקן סולארי על גבי חממות. להלן הנקודות העיקריות מתוך מסמך משרד החקלאות ופיתוח הכפר: הגדרת המושג ''חממה'': שלד פלדה קבוע, בעל מספר מפתחים, מכוסה בכיסוי שקוף, לרבות רשת, בכל המעטפת, המיועד לגידול צמחי. חממה הינו מבנה חקלאי שלהקמתו נדרש היתר בנייה''. כיצד ניתן לבנות על חממה ומהם התנאים העיקרים לקבלת אישור:  הקמת מתקן סולארי יתאפשר על גבי חממה.  לא תתאפשר הקמת מתקן סולארי על בתי צמחייה, מנהרות, בתי רשת וכיסויי רשת.  הקמת מתקן סולארי על גבי חממה מותנה בכך שיש לחממה היתר בניה.  הקמת מתקן סולארי לא יפגע במעטפת החממה או בכיסוי הרשת שלה – תשמר היכולת להחליף את כיסוי החממה גם לאחר התקן המערכת.  החקלאות לא תפגע מהמתקן הסולארי.  הפעילות החקלאית בחממה חייבת להמשך כל ימי הפעלת המתקן – לא יתאפשר מתקן ללא גידול חקלאי. במידה ולא תתקיים פעילות חקלאית לתקופה שעולה על 18 חודשים )שנה וחצי( משרד החקלאות ידווח על כך לרמ''י ולרשות החשמל.  שטח המתקן הסולארי לא יעלה על %15 משטח גג החממה  על חממה קיימת ייבחן משרד החקלאות את הפעילות החקלאית הקיימת של החממה וכן את היסטוריות הגידולים.


מצורף המסמך העדכני של משרד החקלאות ופיתוח הכפר הנוגע למתקנים סולאריים על חממות-" מתקנים פוטו וולטאיים על גג או חזית חממה הנחיות ועקרונות לאישור"

נוהל להקמת מערכות סולאריות על חממות
.pdf
הורידו את PDF • 1.03MB

Comments


bottom of page