top of page

11.12.17 – שימועים של רשות החשמל – הסדרות סולאריות

תקציר דברי הסבר לקובץ החלטות אנרגיה מתחדשת, לפתיחת הקובץ לחצ/י כאן>>

לפתיחת נספח א' – אמות מידה גגות קטנים לחצ/י כאן>>

לפתיחת מסמך הצעת החלטה הסדרת גגות קטנים לחצ/י כאן>>

לפתיחת מסמך הצעת החלטה מונה נטו לחצ/י כאן>>

לפתיחת נספח א' – אמות מידה מונה נטו לחצ/י כאן>>

לפתיחת מסמך עקרונות הליך תחרותי לחצ/י כאן>>

לפתיחת מסמך הצעת החלטה הסדרה למתקנים בחצרי צרכנים (קרקעיים ושאינם קרקעיים) אשר אינם משתתפים בהליכים תחרותיים או הסדרות תעריפיות – לחצ/י כאן>>

צפייה 1

Comments


bottom of page