top of page

17.9.18 – קול קורא ל-3 פיילוטים לתחרות במקטע אספקת החשמל

כיום פועלים במשק החשמל בישראל 9 יצרנים פרטיים בעלי רישיונות הספקה, בעלי רישיונות אלו מספקים כ 20% מצריכת החשמל בישראל נכון לשנת 2017.

בנוסף, הוענקו 9 רישיונות הספקה לבעלי רישיונות חלוקה (בכלל זה החברת מזרח ירושלים, אזורי תעשיה ומחלקים היסטוריים). בעלי רישיונות אלו רוכשים את החשמל עבור צרכניהם מחברת החשמל או ממספקים פרטיים.

מספקים פרטיים מוכרים כיום אנרגיה בעיקר לצרכני תעו"ז. צרכנים בתעריף האחיד מהווים כיום כ 96% מסך הצרכנים במשק והם צורכים כ- 40% מסך הצריכה של צרכני חברת החשמל. כיום צרכנים אלו אינם רוכשים חשמל מאופן ישיר ממספקים פרטיים. זאת למעט חלק משטחי מחלקים היסטוריים, בהם נרכש החשמל באופן מרוכז ממספק פרטי עבור הצרכנים בשטח המחלק.

פתיחה מלאה של מקטע ההספקה לתחרות מחייב להסדיר גם את האופן שבו יימכר החשמל לצרכנים בתעריף האחיד לאור משקלם המשמעותי במקטע ההספקה.

המכירה לצרכנים בתעריף האחיד מחייב מענה לאתגרים ייחודיים, בכלל זה הערכת הצריכה השעתית של הצרכנים גם במצב בו לא מותקן אצל הצרכן מונה רציף, וכן הערכות לטיפול במספר גדול של צרכנים על ידי המספק.

לאור זאת, הרשות שוקלת לקיים תקופת התנסות (להלן" "פיילוט") במהלכה יבחנו ההיבטים השונים הנוגעים למכירה לצרכנים בתעריף האחיד. תקופת ההתנסות תאפשר להפיק לקחים ולצבור ידע על מנת לגבש הסדרה מיטבית ליישום החלטת הממשלה על פתיחת מקטע ההספקה לתחרות.

הרשות שוקלת לבחון שלושה אופנים אפשריים למכירת חשמל לצרכנים בתעריף אחיד בתקופת ההתנסות:

  1. פיילוט מכירה על ידי יצרנים פרטיים לצרכנים ללא מונה רציף – בפיילוט זה ישתתפו יצרני חשמל פרטיים בעלי רישיון הספקה (יח"פים). במסגרת הפיילוט תיקבע מכסה מוגבלת אותה יוכלו היח"פים למכור לצרכנים בתעריף אחיד. הצרכנים לא ידרשו להתקין מונה רציף והצריכה השעתית שלהם תיקבע לפי התפלגות סטטיסטית.

  2. פיילוט מכירה על ידי מספקים ללא תחנת כוח לצרכנים בתעריף אחיד עם מונה רציף – בפיילוט זה ישתתפו מספקים חדשים ללא תחנת כוח. צרכני מספקים אלו יחויבו בהתקנת מונה רציף בהתאם לרגולציה הקיימת. למספקים אלו תתאפשר רכישת חשמל ממנהל המערכת לפי מחיר חצי שעתי בהתאם לצריכה השעתית של צרכניהם, בנוסף לתעריף קבוע שיקבע.

  3. פיילוט מכירה לצרכנים במרחב גיאוגרפי אחד באמצעות מניה רציפה של האנרגיה המזינה את האזור – בפיילוט זה יוכלו להשתתף הן יח"פים והן מספקים חדשים ללא תחנות כוח. במסגרת הפיילוט יותקן מונה רציף בנקודת הכניסה לרשת המזינה את הצרכנים באזור הפיילוט, והמספק ירכוש את האנרגיה מיח"פ או ממנהל המערכת לפי מניה זו. ההתחשבנות הפרטנית עם כל צרכן במרחב הגאוגרפי תהיה באחריות המספק.

4 צפיות

Comments


bottom of page