top of page

18.8.19 – שינוי תעריף לביצוע בדיקת קבלה למתקן צריכה במתח נמוך

בטרם חיבור מתקן צריכה לרשת החשמל יש לבצע בדיקה על ידי בודק מוסמך לוודא שהמתקן הוקם בהתאם לחוק החשמל וכי הוא בטיחותי.

התעריף הקיים למתקנים במתח נמוך הוא תעריף אחיד בסך 456.14 ₪. בפועל הזמן שלוקח לבצע בדיקה מושפע רבות מגודל החיבור.

מטרת השינוי המוצע היא לשקף את העלויות בפועל עבור המחלק.

ההיבטים שילקחו בחשבון הם: גודל החיבור, האם הבדיקה היא חוזרת או ראשונית, בדיקה לאחר ביצוע הגדלת חיבור, בדיקה לחיבור חיצוני ביצוע בדיקות מעבר לשעות העבודה של המחלק.

על מנת לפקח על זמני הבדיקות, המחלק יידרש להחתים את מבקשי החיבור על טופס המופיע בנספח א' לאמת המידה.

תאריך אחרון לתגובה: 27.08.2019

צפייה 1

Comments


bottom of page