top of page

19.7.19 – עדכון בנוגע להסדרת ייצור החשמל בגז טבעי

הסדרת ייצור החשמל בגז טבעי ברשת החלוקה יוצאת לדרך!

הרישום למכסה נפתח ב 15/07/2019 וייסגר ב21.07.2019.

לפי דיווחי אנשי הרשות בכנס רשות החשמל, נרשמו למכסה למעלה מ4,000 מגה וואט כאשר המכסה המקורית הייתה של 800 מגה וואט. במקרה כזה כפי שעודכן בהחלטה המלאה מיום 24.06.2019

הרשות תשקול אם להקצות זכות לתעריף הספק לכלל הנרשמים עד למועד זה או לערוך הגרלה בין הנרשמים עד לאותו מועד. בכל מקרה לסדר ההרשמה במהלך השבוע הראשון לא תהיה חשיבות לעניין הקצאת זכות לתעריף ההספק.

4 צפיות

Comments


bottom of page