top of page

24.10.18 – מינהל החשמל – פירושים ותשובות בעניין חוק החשמל ותקנותיו

מעת לעת, מינהל החשמל מפרסם מאגר פירושים ותשובות בעניין חוק החשמל ותקנותיו.​

נלווה לפרסום, קובץ מפתח נושאים לסיווג התשובות בהתאם לתקנות.

6 צפיות

Comentarios


bottom of page