top of page

6.10.19 – עודכן ברשומות: ניתוק מחלק שלא עומד בתשלומים – תיקון אמת מידה 24

בתיקון זה לאמת מידה 24(ה(, נקבע כי על ספק שירות חיוני חלה חובת שליחת התראה שנייה

למחלק אחר, ושרק לאחר 28 ימים ממועד שלחיתה יהיה רשאי לנתק את אספקת החשמל בנקודת

חיבור מרוכזת. עוד נקבע כי כאשר המחלק האחר הינו מחלק בשטחי יו"ש, תחול חובת יידוע של

הגורמים המפורטים באמת המידה והמתנה של 7 ימים נוספים בטרם הניתוק.

תיקון זה נכנס לתוקף החל מהפרסום ברשומות שהיה ב26 לספטמבר 2019

4 צפיות

Comments


bottom of page