9.12.20 – שימוע – עדכון אמות מידה – תנאים לזכאות לתעריף למיתקנים שקמים במסגרת הליכ

צפייה 1