top of page

9.12.20 – תצהיר צרכן מחלק היסטורי מתקני יצור פוטו וולטאיים

בשבועות האחרונים אנו עדים לכך שחח"י הפסיקה לכבד את דיווח המחלקים לעניין ההתחשבנות שהייתה עד כה בין מחלק דומיננטי למחלק היסטורי, וכפועל יוצא מכך חדלה מלהעביר את הכספים אודות התחשבנות זו. המחלקים ההיסטוריים קיבלו מחח"י טופס דיווח בנוסח חדש- "תצהיר צרכן – מחלק היסטורי – מתקני ייצור פוטו וולטאיים". התצהיר נובע מהחלטה מס 15 (1308) מישיבה 550 מיום 15/11/2018 ומשמעותו היא פגיעה במרווח של המחלק ההיסטורי והעברת תשלומים לחח"י במתח הצרכן.

מאחר וליישום כזה של ההחלטה יש משמעויות כבדות עבור מחלקים רבים אנו פועלים מול רשות החשמל בשיתוף התנועה הקיבוצית וגורמים נוספים לשינוי ההחלטה ואופן היישום שלה.

114 צפיות

Comments


bottom of page